سن قانونی تقسیم ارث

دانستنی ها و قانون ارث، نحوه تقسیم ارثیه در میان اعضای خانواده، قانون تقسیم ارثیه بین فرزندان و سن قانونی تقسیم ارث ارث واقعه ای است که آثارش پس از مرگ نمایان می شود.. متاسفانه برخی از مردم تصور می کنند که
بیشتر بخوانید

تصرف عدوانی کیفری

جرم تصرف عدوانی کیفری از جرایمی است که علیه اموال و مالکیت افراد شکل می‌گیرد. این جرم فقط علیه اموال غیر منقول قابل تحقق است. زمانی ‌که فردی به‌ صورت غیر قانونی و بدون رضایت مالک، ملک او را تصرف کند، این
بیشتر بخوانید

عدم استرداد ودیعه

هنگام تنظیم قرارداد اجاره ممکن است که موجر و مستاجر با یک دیگر توافق کنند که مستاجر مبلغی را که در اصطلاح عامیانه به آن رهن و در قانون به آن ودیعه می‌گویند را به موجر بپردازد تا در پایان قرارداد اجاره
بیشتر بخوانید

سهم مرد از ارث زن

سهم مرد از ارث زن سهم مرد از ارث زن ، بسته به اینکه زن، فرزند داشته باشد یا نداشته باشد، متفاوت است. سهم مرد از ارث زن در صورت داشتن فرزند میزان سهم الارث زوج یا شوهر از زوجه، بسته به
بیشتر بخوانید

وضعیت ارث ایرانیان خارج از کشور

وضعیت ارث ایرانیان خارج از کشور از آنجا که مسائل مربوط به وضعیت ارث ایرانیان خارج از کشور از قانون ایران تبعیت می نماید، در صورتی که تبعه ی ایرانی در خارج از کشور فوت کند وراث او نیازمند شناخت قواعد حاکم
بیشتر بخوانید

تحریریه ترکه

دلیل و فلسفه تحریریه ترکه فلسفه وجودی تحریریه ترکه حفاظت از اموال متوفی می باشد. تحریر ترکه مجموعه اقداماتی است که از اموال متوفی برای صورت برداری از میزان ترکه و ارزیابی آن و همچنین صورت برداری از مطالبات و بدهی‌های متوفی
بیشتر بخوانید

دیون متوفی

تکلیف حقوقی دیون متوفی علیرغم اینکه با مرگ هر انسانی، پرونده حیاتش بسته می شود اما از آنجائی که موضوع اموال باقی مانده وی، یک موضوع مادی است لذا تا زمان تصفیه ماترک متوفی پرونده دارائی  و دیون متوفی مفتوح است .
بیشتر بخوانید

زمان مناسب دستور تخلیه

تقاضای دستور تخلیه چه زمان انجام می‌گیرد؟ دستور تخلیه، زمانی که موعد قرارداد یک ملک اجاره‌ای به پایان رسیده باشد، طبق قانون و شیوه معمول اجاره‌ نشینی، آن ملک باید تخلیه شود و اگر مستاجر در برابر این قانون و روش مرسوم
بیشتر بخوانید

تقسیم اجاره بهای ملک موروثی

تقسیم اجاره بهای ملک موروثی به چه صورت است؟ یکی از موارد مهم در دعاوی دادگاهها بر سر مسائل ارث و تقسیم آن می باشد در حال حاضر اغلب پرونده هایی که در مراجع قضایی وجود دارد مربوط به تقسیم ارث و
بیشتر بخوانید