طبقه ارث

وارثان طبقه‌ی دوم و درجه بندی تقسیم ارث

Rate this post

وارثان طبقه‌ی دوم

ارث در لغت به معنای انتقال غیر قراردادی چیزی، از شخص به دیگری است[۱] و در اصطلاح حقوقی مقصود از آن‌را انتقال مالکیت اموال میّت، پس از فوت، به ورّاث او می‌دانند.[۲] نتیجه تقسیم اولیه وراث میت را در حقوق طبقات وراث می‌گویند.[۳]از دیدگاه قانون مدنی، ورثه‌ی متوفی به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند. گروه نخست، شامل ورّاث نسبی متوفی و گروه دوم شامل ورّاث سببی متوفی می‌باشد.[۴] این تفکیک به روشنی از مطالعه‌ی مواد ۸۶۱ الی ۸۶۴۴ قانون مدنی قابل فهم است. قانون مدنی، ورّاث نسبی را در سه طبقه معرفی نموده است. وارثان طبقه‌ی اول ، وارثان طبقه‌ی دوم ، وارثان طبقه‌ی سوم
پیش از بررسی ارث طبقات سه‌گانه، آشنایی اجمالی با این طبقات ضرورری می‌باشد.


بیشتر بدانید : مالیات بر ارث چیست

——————————

آشنایی با سیستم طبقاتی، درجاتی

از دیدگاه قانون مدنی، وارثان نسبی متوفی در ۳ طبقه‌ی اصلی قرار می‌گیرند (م.۸۶۲ ق.م).[۵]
این طبقات سه‌گانه عبارتند از:
۱- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد ( وارثان طبقه‌ی اول)
۲- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن‌ها ( وارثان طبقه‌ی دوم )
۳- اعمام و عمّات و اخوال و خالات و اولاد آن‌ها.[۶] ( وارثان طبقه‌ی سوم)
در هر طبقه نیز هر یک از اشخاص دارای درجه‌ی مخصوصی می‌باشند. این درجات، بسته به این که اشخاص مذکور در هر طبقه، چند نسل با متوفی فاصله دارند، معین می‌گردد. بعنوان مثال، اولاد میت، اقربای (خویشان) طبقه‌ی اول و درجه اول میت هستند، چرا که تنها یک نسل با میت فاصله دارند. در حالی که نوه‌های میت، اقربای طبقه‌ی اول و درجه دوم وی می‌باشند، چرا که دو نسل با میت فاصله دارند(م۱۰۳۲ ق.م).
فلذا جد و جده‌ی متوفی، اگر‌چه دو نسل با میت فاصله دارد، لیکن به لحاظ ملاکی که ماده‌ی ۱۰۳۲ ق.م در تعیین درجه قرابت ارائه کرده است، از اقربای طبقه‌ی دوم و درجه اول میت هستند.
به موجب ماده‌ی ۸۶۲ ق.م، وارثان طبقه‌ی دوم متوفی عبارتند از “اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن‌ها”. البته مقصود از اجداد مذکور در این ماده، جدات نیز می‌باشد.[۷] خویشاوندان طبقه‌ی دوم تنها در صورتی ارث می‌برند که هیچ یک از اقربای طبقه‌ی اول موجود نباشند (م ۸۶۳۳ ق.م).
تقسیم ترکه[۸] میان وارثان طبقه‌ی دوم
وارثان طبقه‌ی دوم، بر اساس دو مبنا از یکدیگر متمایز هستند. نخست آنکه این طبقه از وارثان از دو گروه اصلی که آن‌ها را صنف می‌نامیم تشکیل می‌شود. این صنف‌ها عبارتند از صنف “اجداد و جدات” و صنف “خواهر و برادر و اولاد ایشان”.
فایده‌ی شناسائی این اصناف در این است که، در هر صنف، اقربائی که به لحاظ درجات قرابت به متوفی نزدیکتر هستند مانع ارث بردن اقربای دورتر می‌شوند.[۹]
از سوی دیگر اعضای هر یک از این صنف‌ها به واسطه‌ی ارتباطی که با میت دارند، ممکن است ابوینی یا ابی یا امّی باشند.[۱۰]
نکته‌ی اساسی در حالت اجتماع وارثان ابی و ابوینی و امی میت این است که، در هر صنف، اقربای ابوینی میت مانع ارث بردن اقربای ابی هستند. در نتیجه اخوه‌ی ابوینی مانع ارث بردن جد ابی نخواهد‌بود، چرا که از دو صنف مجزا هستند. لیکن اقربای امی همواره به همراه اقربای ابی یا ابوینی ارث می‌برند.[۱۱]
با توجه به توضیحات فوق، لازم است سهم‌الارث هر یک از وارثان طبقه‌ی دوم را با توجه به گروهی که در آن قرار دارد، به نحو ذیل بررسی کنیم:

۱- جد و جدّه‌ی امی متوفی

مقصود از جد و جدّه‌ی امی، پدر و مادر مادر میت می‌باشند[۱۲] که همیشه سهم آنان از ترکه معین است. بدین توضیح که اگر جد یا جده‌ی امی میت، واحد باشد، سهم وی یک‌سوم ترکه می‌باشد (م ۹۲۳۳ ق.م) و اگر متعدد باشند نیز سهم ایشان همان یک‌سوم ترکه خواهد بود و این مقدار به تساوی میان آنان تقسیم می‌شود.[۱۳]
در صورتی که جد و یا جدّه‌ی امی متوفی تنها وارثان وی باشند تمام ترکه را به ارث می‌برند.

۲- خواهر و برادر امی متوفی

مقصود از خواهر و برادر امی (اخوه‌‌ یا کلاله‌ی امی)، خواهر و برادری هستند که فقط مادرشان با مادر میت مشترک است ولی پدرشان یکی نیست. این گروه از وارثان طبقه‌ی دوم نیز همواره سهم معینی از ترکه دارند. بدین توضیح که اگر اخوه‌ی امی، واحد باشد، سهم وی یک‌ششم ترکه است و اگر متعدد باشند، سهم ایشان یک‌سوم کل ترکه خواهد بود و این مقدار به تساوی میان ایشان تقسیم می‌شود.
در صورتی که خواهر و برادر امی متوفی، تنها وارثان وی باشند تمام ترکه را به ارث می‌برند.[۱۴]

۳- جد و جده‌ی ابی متوفی

مقصود از جد و جده‌ی ابی، پدر و مادر پدر متوفی می‌باشند[۱۵] که به قرابت ارث می‌برند یعنی سهم آنان از ترکه نا‌معین است. بدین توضیح که پس از خارج نمودن سهم وارثانی که سهم آنان از ترکه معین است، مابقی ترکه به قاعده‌ی ذکور دو برابر اناث میان آن‌ها تقسیم می‌شود.
در صورتی که جد و جده‌ی ابی متوفی، تنها وارثان وی باشند تمام ترکه را به ارث می‌برند.[۱۶]

۴- برادر و خواهر ابوینی متوفی

مقصود از برادر و خواهر ابوینی، برادر و خواهری هستند که پدر و مادرشان با پدر و مادر میت مشترک است.[۱۷] این گروه از ورثه نیز به قاعده‌ی ذکور دو برابر اناث، به قرابت ارث می‌برند و سهم معینی از ترکه ندارند (م ۹۲۰۰ ق.م). مگر در موردی که میت برادر ابوینی نداشته باشد و فقط یک یا چند خواهر ابوینی داشته باشد، که سهم ایشان به ترتیب، یک‌دوم و یا دو‌سوم کل ترکه می‌باشد. دو‌سوم مذکور، به تساوی میان خواهرن تقسیم می‌شود.[۱۸]
۵- برادر و خواهر ابی متوفی
مقصود از برادر و خواهر ابی، برادر و خواهری هستند که فقط پدرشان با پدر میت مشترک است.[۱۹] این گروه از ورّاث نیز سهم معینی از ترکه ندارند و به همین علت گفته می‌شود که به قرابت ارث می‌برند. مگر در موردی که میت، برادر ابی نداشته باشد و فقط یک یا چند خواهر ابی داشته باشد که سهم ایشان به ترتیب، یک‌دوم و دو‌سوم کل ترکه می‌باشد.
یاد آور می‌شویم که اخوه ابی (خواهر یابرادران پدری) تنها در صورتی ارث می‌برد که میت اخوه ابوینی نداشته باشد.[۲۰]

۶- اجتماع وارثان صنف اجداد و صنف اخوه (خواهر وبرادران میت)

در فرض اجتماع وارثان صنف اجداد و صنف اخوه، سهم هر یک از وارثانی که سهم آنان از ترکه معین است (صاحبان فرض)، از ترکه خارج می‌شود و مابقی میان وارثانی که سهم آنان از ترکه نا معین است(صاحبان قرابت)، و ابی یا ابوینی هستند، به قاعده‌ی ذکور دو برابر اناث تقسیم خواهد‌شد.[۲۱]
یاد‌آور می‌شویم که در صورت تعدد اقربای امی میت، سهمی که به مجموع ایشان تعلق می‌گیرد، به قاعده‌ی ذکور برابر اناث بین ایشان تقسیم خواهد‌شد. (مستفاد از مواد ۹۲۳ و ۹۲۴ و ۹۲۵ ق.م)
۷- اولاد اخوه (ارث به قائم مقامی)
در صورتی که اخوه‌ی میت (خواهر یا برادر میت) زنده نباشند، اولاد اخوه به قائم مقامی کسی که آن‌ها را به میت متصل می‌کند ارث می‌برند.[۲۲]
نکته
در صورتی که هر یک از اقربای مذکور در فوق، تنها‌ وارث یا وارثان متوفی باشند، تمام ترکه را به ارث می‌برند. به‌عنوان مثال اگر جد و جده‌ی امی میت، تنها وارثان وی باشند، تمام ترکه را به ارث می‌برند و بین ایشان به تساوی تقسیم می‌شود (ماده‌ی ۹۱۷ ق.م).
بیشتر بدانید : تفاوت بیع با عقد صلح


بیشتر بدانیم : برای مشاوره در خصوص وارثان طبقه‌ی دوم و مسائل ارثیه و نحوه تقسیم آن بین وراث و نیز مالیات بر ارث و سایر موارد مربوطه می توانید به نزدیکترین دفتر ما به محل کار و یا زندگی خود مراجعه نمایید انتخاب با شماست  : وکیل در شرق ، وکیل در غرب ، وکیل در شمال ، وکیل در جنوب


 

منابع :
[۱]. راغب اصفهانی، حسین‌ابن‌محمد؛ المفردات فی قریب القرآن، چاپ بیروت، دارالعلم، الدارالشامیه، ۱۴۱۲ قمری، چاپ اول، صفحه ۸۶۳، تحقیق صفوان عدنان داوودی
[۲] . شهیدی، مهدی؛ ارث، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۵، چاپ ششم، صفحه ۱۵
[۳] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ دوره حقوق مدنی ارث، تهران، کتابخانه گنج دانش،۱۳۷۱، چاپ سوم، جلد اول
[۴] خویشاوندی نسبی، به پیوستگی طبیعی بین انسان‌ها، که نتیجه‌ی تولد انسانی از انسان دیگر است گفته می‌شود.( شهیدی، مهدی؛ ارث، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۵، چاپ ششم، صفحه ۲۱۱)
خویشاوندی سببی، به نوعی از خویشاوندی گفته می‌شود که در اثر ازدواج، بین زن و مرد به‌وجود می‌آید. (همان، صفحه ۳۱)
[۵] مدنی، سید جلال الدین؛ مباحث ارث، انتشارات پایدار، ۱۳۸۲، چاپ اول، صفحه ۱۴۲
[۶] اعمام و عمات و اخوال و خالات در این ماده، ترتیباً به معنای عمو‌ها و عمه‌ها و دائی‌ها و خاله‌ها می‌باشند.
[۷] نوروزی، رضا؛ شفعه وصیت ارث، اسباب ثلاثه تملک در حقوق مدنی، تهران، نشر پاژنگ، ۱۳۷۴، چاپ دوم، صفحه ۱۲۰
[۸] قانون‌گذار اموال و دارائی متوفی در حین فوت وی را، ترکه می‌نامد. (امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتاب‌فروشی اسلامیه، ۱۳۷۶، چاپ سیزدهم، جلد۳، صفحه ۱۶۹۹)
[۹] کاتوزیان، ناصر؛ دوره مقدماتی حقوق مدنی درسهایی از شفعه، وصیت و ارث، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، چاپ نهم، صفحه ۲۹۵
[۱۰] برادران و خواهران متوفی ( یا همان صنف اخوه)، به اعتبار ارتباطی که با متوفی دارند به ۳ گروه یا تیره تقسیم می‌شوند:
۱) برادران و خواهرن ابوینی میت
۲) برادران و خواهران ابی میت
۳) برادران و خواهران امّی میت
بدین ترتیب که در گروه نخست، پدر و مادر وارثان و متوفی مشترک است و در گروه دوم پدر و در گروه سوم مادر ایشان (همان، صفحه ۳۰۰)
[۱۱] همان؛ صفحه ۳۰۰ و ۳۰۱
[۱۲] شهیدی، مهدی؛ پیشین، صفحه ۱۵۷
[۱۳] همان؛ صفحه ۱۶۴
[۱۴] همان؛ صفحه ۱۶۰
[۱۵] همان؛ صفحه ۱۵۷
[۱۶] همان؛ صفحه ۱۶۴
[۱۷] کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه ۳۰۰
[۱۸] شهیدی، مهدی؛ پیشین، صفحه ۱۶۱
[۱۹] کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه ۳۰۰
[۲۰] شهیدی، مهدی؛ پیشین، صفحه ۱۶۰ الی ۱۶۲
[۲۱] همان؛ صفحه ۱۶۶ الی ۱۷۱
[۲۲] همان؛ صفحه ۱۶۴

نویسنده : محمد حسین رامین


انتخاب با شماست  : وکیل در شرق ، وکیل در غرب ، وکیل در شمال ، وکیل در جنوب

یک پیام بگذارید