اکراه در معامله

معامله اکراهی چیست؟ اجازه بدهید ابتدا با مثالی ساده مفهوم معامله اکراهی را بیان کنیم. فرض کنید شخصی تحت تأثیر تهدید پای قراردادی نشسته و آن را امضاء کند. آن معامله بی اعتبار خواهد بود. به این تهدید در قانون مدنی اکراه
بیشتر بخوانید