معافیت کفالت

امروزه برخی از مشمولین قبل از رسیدن به سن مشمولیت به دنبال راه و روشی می گردند تا هرطور که شده از رفتن به سربازی معاف شوند. اینکه چگونه  می شود معافیت سربازی گرفت و یا مدارک لازم برای معافیت کفالت آن
بیشتر بخوانید