رابطه نامشروع، زنا و دون زنا

این که یک زن و مردی که با هم ازدواج نکرده اند ، با یک دیگر وارد رابطه بشوند در نظام حقوقی ما جرم انگاری شده است و در صورتی که این رابطه با رضایت هر دوی آن ها صورت گرفته باشد
بیشتر بخوانید