جعل و سوء استفاده از اسناد سفید امضاء و مهر

فصل اول: مقدمه بدون شک تکامل نسل بشر و دستیابی او به جهان با تکیه بر تجربیات و علم در سایه عقل، بالنتیجه وی را در مسیری هدایت می کند که ابداعاتی را برای زندگی آرامتر و راحتتر انجام دهد، گویی عقل
بیشتر بخوانید