دفتر وکالت در تهران

امروزه استفاده از وکیل به عنوان یک مشاور در امور مرتبط با مسائل قضایی و دستیابی به عدالت،  نه تنها مفید بلکه در بسیاری از امور لازم است و هدف از نهاد دفتر وکالت بدون تردید،کمک به اجرای صحیح عدالت است. مقصود
بیشتر بخوانید

انتخاب وکیل اولین انتخاب در شکایات

انتخاب وکیل مطابق ماده ۶۵۶قانون مدنی اشخاص می توانند انجام برخی امور خود را به دیگری محول نمایند. به کسی که انجام امور دیگری را به عهد می گیرد ، وکیل گفته می باشد. و بنا بر قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت
بیشتر بخوانید

انتخاب وکیل اولین انتخاب در شکایات

مطابق ماده ۶۵۶قانون مدنی اشخاص می توانند انجام برخی امور خود را به دیگری محول نمایند. به کسی که انجام امور دیگری را به عهد می گیرد ، وکیل گفته می باشد. و بنا بر قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت کسی می
بیشتر بخوانید