حضانت یا قیمومیت برای افراد محجور

وظایف اداره سرپرستی   اشخاص محجور جزو کسانی هستند که از سوی خانواده یا اطرافیان برای آنها در اداره سرپرستی پرونده محجوریت تشکیل داده می شود به همین دلیل آشنایی با وظایف این اداره و چگونگی روند اداری و دیگر مراتب در
بیشتر بخوانید