عناصر تشکیل دهنده جرم در تصادف

مقدمه

برای تحقق هر جرمی و در اصطلاح عامیانه اینکه کسی را مجرم بدانیم و عملش را جرم بنامیم در ابتدا باید توسط وکیل بررسی شود که ارکان و یا عناصر تشکیل دهنده را دارد یا خیر، تا بداند چطور از موکل خود دفاع کند. در صورتی که هرکدام از آن ها نباشد عمل مرتکب شده جرم تلقی نخواهد شد.
در تصادفات رانندگی هم در مواردی این عمل جرم تشخیص داده می شود. در این مقاله ارکان و عناصر آن را بیان کرده و همچنین موارد مخففه و مشدده را و تبدیل حبس به جزای نقدی و همین طور امکان دریافت خسارت افت قیمت خودرو را ذکر می کنیم.
ابتدا باید بدانیم منظور از عناصر تشکیل دهنده یک جرم چیست؟
۱

-عنصر قانونی:

برای اینکه وقوع رخداد و یا ارتکاب عملی را جرم بدانیم باید در قوانین ایران آن فعل جرم انگاری شده باشد.هرچند که عملی زشت و قبیح باشد اما برای شکایت و بررسی در دستگاه قضایی و مجرم دانستن فرد عمل مورد نظر باید از سوی قانون گذار به رسمیت شناخته شده باشد.
برای کسب اطلاعات بیشتر از تصادفات و قوانین آن ، کلیک کنید.
در جرم مورد نظر عنصر قانونی این ماده می باشد:
ماده۷۱۴قانون مجازات اسلامی: هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسائط نقلیه زمینی، آبی و هوایی) یا متصدی وسیلۀ‌ موتوری، منتهی به قتل غیرعمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می‌شود.
۲-

عنصر مادی:

این عنصر جرم از لحاظ مادی یعنی کاری که مرتکب انجام شده بررسی می کند ، عنصر مادی می تواند انجام فعل یا ترک فعل باشد، یعنی در مواردی ممکن است عدم انجام کاری جرم باشد مثل ندادن غذا و آب به کسی که موجب مرگ وی شود؛ حتما نبایستی انجام کاری منجر به جرم و جنایت شود.
در جرم مورد نظر عبور از معابر ممنوعه به صورت انجام فعل و یا فعل مثبت و یا عدم تعمیر کردن ماشین و یا ترمز نگرفتن به صورت ترک فعل موجب تصادف رانندگی می شود.
۳-

عنصر روانی یا معنوی

: منظور از عنصر یا رکن معنوی در جرائم قصد و نیت مجرم و یا مرتکب است و در واقع رکن مادی در نتیجه رکن معنوی پیش می آید.
اما در این جرم قصد و نیت آسیب رساندن و یا قتل افراد دیگر نیست به همین دلیل است که در تصادفات رانندگی قتل غیر عمد را در نظر می گیرند.
بیشتر بدانیم : اگر مقصر تصادف فرار کرد چکار کنیم

در این جرائم آنچه که مورد اهمیت واقع می شود بی مبالاتی و بی دقتی و بی احتیاطی و در نهایت امکان نسبت دادن تقصیر به راننده می باشد.
موارد مشدده جرایم رانندگی:
۱-نداشتن گواهینامه
۲-سرعت غیر مجاز
۳-رانندگی با حالت مستی
۴-خودداری از امدادرسانی به مصدومین
۵- رانندگی با وسیله نقلیه دارای عیب و نقص
۶-فرار از صحنه تصادف
۷- وقوع حادثه در محل عبور عابر پیاده
۸- رانندگی در اماکن ممنوعه.

موارد مخففه جرایم رانندگی :

۱-امداد رسانی به مصدومین(مخالف مورد ۴در موارد مشدد جرایم رانندگی)
با استناد به تبصره ۲ ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی : هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند ؛ دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود.
۲-تبدیل حبس به جزای نقدی در صورت عدم سابقه محکومیت کیفری و همچنین میزان و مدت حبس بستگی دارد با استناد به مواد ذیل:
ماده ۶۴قانون مجازات اسلامی:
مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می شود
و در ماده ۶۵ آمده است که:مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند.
و همچنین این ماده:
مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند؛ مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد:
الف- بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا شلاق تعزیری
ب- یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه
و در آخر در ماده ۶۸بیان شده است:مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.
امکان دریافت خسارت افت قیمت خودرو
در مواردی که خودرو ها تصادفی صفر هستند و یا مدل آن مدل خاص و کمیابی است و یا اینکه خودرو کمیابی است. فرد در صورت شکایت و طرح دعوای حقوقی با کمک وکیل می تواند با جلب نظر کارشناس خسارت افت قیمت را دریافت کند.در حالیکه شرکت های بیمه این مبلغ را پرداخت نخواهد کرد.