اکراه در معامله

اکراه در معامله

۵/۵ - (۲ امتیاز)

معامله اکراهی چیست؟

اجازه بدهید ابتدا با مثالی ساده مفهوم معامله اکراهی را بیان کنیم. فرض کنید شخصی تحت تأثیر تهدید پای قراردادی نشسته و آن را امضاء کند. آن معامله بی اعتبار خواهد بود. به این تهدید در قانون مدنی اکراه گفته می شود. در واقع در اینجا تهدیدی صورت می گیرد که آنچنان موثر است. که باعث می شود فرد از جان و مال و ناموس و آبرو خود بترسد. و برای حفظ آنها اقدام به بستن قرارداد کند . باید بدانید که به کسی که تهدید میشود مکره و شخصی که دیگری را تهدید می کند اکراه کننده میگویند. در ادامه مطالب مرتبط با اکراه در معامله ارائه خواهد شد.

چه زمانی معامله اکراهی بی اعتبار و چه زمانی باطل است؟

حال که با مفهوم اکراه در معامله آشنا شدید و میدانید معامله اکراهی چیست؟ حال میتوانید درک کنید که چه زمانی معامله بی اعتبار و چه زمانی باطل خواهد شد. فرض کنید که شخصی روی سر شما اسلحه قرار داده تا شما را اجبار به امضای قرار داد کند. در این صورت نمیتوانیم بگوییم که قرار دادی که شما امضا کردید یک قرار داد بی اعتبار است. در واقع این معامله به دلیل اینکه شما قصد معامله را نداشتید باطل خواهد بود.

مفهوم معامله اکراهی چیست؟

حال سوال پیش می آید که چه زمانی معامله بی اعتبار خواهد بود. فرض کنید شخصی شما را تهد میکند که اگر معامله مورد نظر را امضا نکنی در یک فرصت مناسب منزلتان را آتش خواهد زد. در این صورت چون برای انجام این معامله رضایت ندارید باطل نیست، ولی غیر نافذ و در نتیجه بی اعتبار است.

چه تهدیداتی در معامله اکراهی موثر است؟

بعد از درک اینکه معامله اکراهی چیست؟ و چگونه معامله اکراهی باطل یا بی اعتبار میشود. باید در خصوص اثر آن هم مطلع باشید. در اینکه چه تهدیدی موثر است عوامل مختلفی اثرگذار است. دادگاه سن، شخصیت، مرد یا زن بودن مکره و اکراه کننده را در نظر میگیرید.  شاید یک تهدید برای یک فرد جوان و بی تجربه بسیار موثر باشد. اما برای یک شخص میانسال و با تجربه موثر نباشد.تو جه داشته باشید اگر مکره بداند که اکراه کننده نمیتواند تهدیدات خود را عملی کند و بتواند تهدیدات را برطرف کند. دیگر مکره نیست. برای درک بهترین تهدیدات موثر به ماده ۲۰۲ قانون مدنی اشاره میکند.

” اکراه به اعمالی حاصل می شود که موثر در هر شخصی با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. البته در مورد اعمال اکراه آمیز، سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص نیز باید در نظر گرفته شود .”

بیشتر بدانیم : ابرا در معامله  

شرایط معامله اکراهی

علت اینکه معامله های اکراهی غیرنافذ هستند.  در معامله های اکراهی فرد قصد بستن قرارداد را حتی به دلیل تهدید هایی که شده دارد. اما رضایت ندارد. نداشتن رضایت سبب عدم نفوذ قرارداد میشود. عدم نفوذ قرارداد باعث میشود زمانی که شرایط اکراه از بین رفت شخص مکره بتواند با رضایت درباره اینکه میخواهد معامله کند یا نه تصمیم بگیرد.

یک پیام بگذارید