وکیل معاضدتی و تسخیری

وکیل تسخیری و معاضدتی چیست؟ وکیل معاضدتی با توجه به مواد ٢۴،٢۵،٣١ قانون وکالت مصوب ١٣۵١/١١/٢۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و مقررات فصل دوم از نظام نامه قانون وکالت مصوب ١٣١۶/٠٣/١٩ و آیین نامه اجرایی ماده ١٠ صندوق حمایت از
بیشتر بخوانید

انتخاب وکیل اولین انتخاب در شکایات

انتخاب وکیل مطابق ماده ۶۵۶قانون مدنی اشخاص می توانند انجام برخی امور خود را به دیگری محول نمایند. به کسی که انجام امور دیگری را به عهد می گیرد ، وکیل گفته می باشد. و بنا بر قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت
بیشتر بخوانید