اعتراض به رای تعدیل اقساط مهریه

اعتراض به رای تعدیل تعدیل اقساط و اعتراض به آن مقوله ای است که توسط وکلای ما مورد پیگیری قرار می گیرد.  هنگامی که زوجه به درخواست مطالبه مهریه خود را به دادگاه خانواده بدهد این درخواست مورد بررسی قرار می‌گیرد و
بیشتر بخوانید