جعل گواهی ولادت

مطابق با قانون کشور ما جعل اسناد اوراق مانند گواهی ولادت جرم محسوب می‌شود و برای آن توسط قانون گذار م براساس مجازاتی تعیین شده است، مجازات جعل اسناد یا حبس تعزیری یا جریمه نقدی است و مراحل پیگیری جرم جعل اسناد
بیشتر بخوانید