ابطال اقرار نامه رسمی دریافت مهریه

اقرار به وصول مهریه  و ابطال اقرار نامه همان‌طور که می‌دانیم مهریه یا صداق یا کابین اساسی ترین حق مالی زوجه است که به محض واقع شدن صحیح عقد نکاح، وی مالک آن می‌شود و از زمان عقد می‌تواند تمام آن را
بیشتر بخوانید

انتخاب وکیل اولین انتخاب در شکایات

انتخاب وکیل مطابق ماده ۶۵۶قانون مدنی اشخاص می توانند انجام برخی امور خود را به دیگری محول نمایند. به کسی که انجام امور دیگری را به عهد می گیرد ، وکیل گفته می باشد. و بنا بر قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت
بیشتر بخوانید

انتخاب وکیل اولین انتخاب در شکایات

مطابق ماده ۶۵۶قانون مدنی اشخاص می توانند انجام برخی امور خود را به دیگری محول نمایند. به کسی که انجام امور دیگری را به عهد می گیرد ، وکیل گفته می باشد. و بنا بر قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت کسی می
بیشتر بخوانید