رد دادخواست الزام به تمکین

از جمله مسئولیت زن در برابر شوهر تمکین از وی است و به زنی که بدون دلیل قانع کننده از انجام وظایف زناشویی سرپیچی می کند به اصطلاح به آن ناشزه می گویند. اما در چه صورت رد درخواست الزام به تمکین
بیشتر بخوانید

اطلاعات کاربردی حقوق خانواده

برای داشتن زندگی راحت در خانواده دانستن حقوق خانواده از طرف زوج و زوجه و آنچه تکالیف زن و مرد نسبت به یکدیگر دارند از اهمیت ویژه ای برخوردار است از جمله این موارد می توان به نکات زیر اشاره نمود .
بیشتر بخوانید

مستندات قانونی حق حبس زن

ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی : زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کندمشروط براینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهدبود. ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی : اگرزن
بیشتر بخوانید