انواع دادگاههای کیفری و حقوقی

آرای قابل فرجام

Rate this post

آرای قابل فرجام دادگاه تجدید نظر

قانونگذار در ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی، آرای قابل فرجام در دادگاه تجدید نظر را بیان کرده است.

در بند الف این ماده احکام قابل فرجام صادره از دادگاه تجدید نظر و در بند ب قرارهای قابل فرجام صادره از دادگاه تجدید نظر را معین نموده است.

بر این اساس:

احکام قابل فرجام صادره از دادگاه تجدیدنظر

به موجب بند الف ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی، “احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نَسَب ، حَجر و وقف” که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد قابل فرجام است.

قرارهای قابل فرجام صادره از دادگاه تجدیدنظر

در بند ب ماده ۳۶۸ قرارهای قابل فرجام صادره از دادگاه تجدیدنظر پیش بینی شده است.

البته این قرارها در صورتی در صورتی قابل فرجام است که اصل حکم راجع به آنها هم قابل فرجام باشد، یعنی موارد پیش بینی شده در بند قبل.

بر این اساس، از قرار ابطال دادخواست و قرار رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد و قرار سقوط دعوا و قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا می توان فرجام خواهی کرد.

در این ماده به قرار رد دعوا و قرار عدم استماع دعوا اشاره نشده است، در حالی که بنظر می رسد این دو قرار نیز قابلیت فرجام خواهی داشته باشند.

مجموعه دفتر وکالت حق گرا

پیشنهاد می گردد در صورتی که اگر پرونده ای در دادگاه دارید و با توجه به حق دسترسی به وکیل با مراجعه به یکی از نزدیکترین  دفتر وکالت حقوقی حق گرا در شمال ، دفتر وکالت شرق و یا دفتر وکالت حقوقی شعبه غرب  تهران ، دفتر مرکز شهر حق گرا  ، پیگیری موضوع دریافت و یا  اعتراض به گواهی انحصار وراثت را به وکلای با تجربه ما بسپارید تا وکلای ما بتوانند در احقاق حق به شما کمک نمایند. ما آماده ایم در انواع پرونده های مربوطه به خانواده،ملکی ، حقوقی ، جزایی و…در کنار شما باشیم

مطابق ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی برای حفظ حقوق محکوم علیه رای مرحله نخستین که قابلیت تجدیدنظر داشته است اما در مهلت تجدیدنظر خواهی از آن تجدیدنظر خواهی نشده است، اجازه داده تا در مواردی ، نسبت به رأی مرحله نخستین مستقیما در دیوانعالی کشور فرجام خواهی نماید.

در بند الف این ماده احکام و در بند ب این ماده قرارها پیش بینی شده است.

احکام قابل فرجام دادگاه نخستین

احکامی که از دادگاههای نخستین در دعاوی صادر شده اند که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد؛ در صورتی که در موعد مقرر از آنها تجدیدنظر خواهی نشود، می توانند در مهلت فرجام خواهی، مستقیما مورد فرجام خواهی قرار بگیرند.
احکام راجع به اصل نکاح و فسخ نکاح، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت که از دادگاه نخستین صادر شده اند، نیز چنانچه در مهلت مقرر مورد تجدیدنظر خواهی قرار نگیرند و حکم قطعی شود، می توان در مهلت فرجام خواهی از آنها فرجام خواهی کرد.
احکام غیابی صادره در دعاوی مالی که خواسته آن بیش از بیست میلیون ریال باشد، چنانچه در مهلت مقرر مورد واخواهی و تجدیدنظر قرار نگیرند، می توانند در مهلت فرجام خواهی مورد درخواست فرجام قرار بگیرند.

قرارهای قابل فرجام دادگاه نخستین

در ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی، قرارهایی پیش بینی شده است که چنانچه از دادگاه نخستین صادر شوند، در صورتی که در مهلت مقرر تجدیدنظر خواهی نشود و قرار در پرونده ای صادر شده باشد که حکم راجع به ان قابل فرجام باشد، می تواند در مهلت مقرر مورد فرجام خواهی قرار گیرد.

قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد، قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا در صورتی که از دادگاه نخستین صادر شده باشند، در مهلت تجدیدنظر از آنها تجدیدنظر خواهی نشده باشد و قرار در پرونده ای صادر شده باشد که حکم راجع به اصل آن قابل فرجام باشد، می توان در مهلت فرجام خواهی از آن فرجام خواهی کرد.

یک پیام بگذارید