طلاق توافقی

نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه

۵/۵ - (۳ امتیاز)

 

مشخصات طرفیننامنام خانوادگینام پدرشغلمحل اقامت
خواهانمشخصات زوجه
خواندهمشخصات زوج
وکیل یا نماینده قانونیمشخصات وکیل دادگستری در صورت داشتن وکیل
تعیین خواسته و بهای آنتقاضای صدور حکم طلاق به استناد بند یک قسمت ب شروط ضمن عقد و ماده۱۱۲۹ قانون مدنی (استنکاف خوانده از تأدیه نفقه موکله به مدت شش ماه و عدم امکان الزام وی به تأدیه آن)
دلائل و منضمات

دادخواست

۱ـ تصویر مصدق عقدنامه رسمی به شماره … دفتر اسناد رسمی ثبت ازدواج شماره … تهران ۲ـ تصویر مصدق شناسنامه زوجه ۳ـ تصویر مصدق دادنامه قطعیت یافته به شماره … مورخ… مندرج در پرونده به شماره کلاسه … ۴ـ وکالتنامه در صورت داشتن وکیل
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده سلامّ علیکم؛ احتراما اینجانب خواهان یا وکیل خواهان …………، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

اولا؛ با عنایت به اینکه مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت دائم فیمابین موکله…………. و خوانده ………..محترم محرز و مسلم است.

ثانیا؛ با نظر به اینکه مستند به تصویر مصدق دادنامه قطعیت یافته پیوستی، خوانده، از پرداخت نفقه موکله به مدت۶ ماه استنکاف ورزیده و امکان الزام وی به پرداخت نفقه وجود ندارد (تخلف خوانده از بند یک شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاحیه و تحقق شرایط مندرج در ماده۱۱۲۹ قانون مدنی)

ثالثا؛ با ملاحظه اینکه خوانده به موکله وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داده که در صورت تحقق هریک از بندهای دوازده گانه شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاحیه، موکله خود را به یکی از انواع طلاق ـ اعم از رجعی و بائن ـ به انتخاب خود، مطلقه نماید.

رابعا؛ با ملاحظه اینکه مستند به بند یک قسمت ب شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاحیه، خوانده به موکله، وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داده که در صورت تحقق هریک از بندهای دوازده گانه شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاحیه، موکله خود را به یکی از انواع طلاق ـ اعم از رجعی و بائن ـ به انتخاب خود، مطلقه نماید.

خامسا؛ با لحاظ اینکه وفق ماده۱۱۴۶ قانون مدنی، موکله یک سکه از سکه های بهار آزادی مهریه خویش/ هزار ریال از مهریه ما فی القباله خویش را به خوانده، در قبال صدور حکم طلاق خلع نوبت اول، بذل نموده است.

لذا موارد ذیل مورد استدعاست:

۱ـ صدور دستور مقتضی مبنی بر اخذ پرونده به شماره کلاسه … به منظور احراز تخلف خوانده از بند یک قسمت ب شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاحیه، وفق ماده۲۱۵ ق.آ.د.م

۲ـ در ماهیت دعوی، صدور حکم طلاق خلع نوبت اول و اعطاء وکالت بلاعزل به موکله به منظور مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق و اجرای صیغه مربوطه و امضاء ذیل دفاتر و انجام کلیه تشریفات اداری لازم برای اخذ سند طلاق، وفق بند یک قسمت ب شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاحیه و مادتین۱۱۲۹ و۱۱۴۶ قانون مدنی

 

با تقدیم شایسته ترین احترامات

 

بیشتر بدانیم : دادخواست اعسار از پرداخت مهریه  


پیشنهاد می گردد ضمن مراجعه حضوری یا تماس با تلفن های دفتر وکالت حق گرا از مشاوره وکیل های این مجموعه استفاده ببرید

یک پیام بگذارید